Lippukunta

veva_logo

VeVa lyhyesti:

  • muoto: sekalippukunta
  • jäsenmäärä: n. 202
  • piiri: Hämeen partiopiiri
  • taustayhteisö: Vesilahden seurakunta
  • Perustettu: 1978
  • Vesilahden Valkohännille on myönnetty 8.3.2021 Kestävästi Partiossa-sertifikaatti. Tunnus on voimassa 2 vuotta kerrallaan ja olemme ensimmäisiä lippukuntia joille tunnus on myönnetty. Lisäksi olemme olleet jo useamman vuoden lähiruokalippukunta, eli pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon lähellä tuotettuja aineksia ruoissamme mm. retkillä ja leireillä.

Lippukunnan tili: Vesilahden Valkohännät  FI60 5511 0540 0060 88

Ota yhteyttä:

Lippukunnanjohtaja Jenni Raudas 045 1352975

Pestijohtaja  Mariisa Veijalainen 050 5235774

Lippukunnanjohtajan apulainen Soila Simola

Ohjelmajohtaja Sanna Weiström

Sihteeri Ilmari Marttila

Taloudenhoitaja  Kristiina Hevonoja

Kalustovastaava ja Mustalammin vuokraus Hans Vaasvainio, 0400 937227

Ryhmien vetäjät:

Kirput: Sanna Weiström, Sirpa Ritoniemi

Karhut: Ossi Mukkala

Porot:  Mia Allonen 0500480501, Noomi Suuronen 0409636520

Naalit: Kristiina Hevonoja, Soila Simola

Ilvekset: Hans Vaasvainio 0400937227, Mika Kinnunen

Narvan Ketut: Nina Kortesmaa, Jenni Karppinen

Mursut: Katriina Nuora, Jaana Hakala

Kuukkelit: Jaana Marttila

Onkemäen perhepartio Oravat: Päivi Salonen 0405191614, Inka Valtamo,  Leevi Mäenpää

Ryhmien kokoontumisajat ja paikat löytyvät ryhmät osiosta.

Vesilahden Valkohännät ry säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Vesilahden Valkohännät, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Vesilahden kunta ja kielenä suomi. Lippukunta kuuluu jäsenenä Hämeen partiopiiriin. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutettavassa partio-ohjelmassa.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15 -vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen A- ja B-jäsenille. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan varsinainen kokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan johtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanjohtajan apulaiseksi, kalenterivuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Vesilahden seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan elin, muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa
1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti,
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa ja
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta,
2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset,
3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta,
4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat,
5) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset ja
6) edustaa lippukuntaa.

9 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin erikseen.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Talous

Tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle tammikuun 31. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle 15. päivään helmikuuta mennessä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.

12 § Lippukunnan varsinainen kokous

Lippukunnan helmi-maaliskuussa pidettävän varsinaisen kokouksen tehtävänä on
1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja toiminnantarkastajan lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
2) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle,
3) toimittaa lippukunnanjohtajan vaali,
4) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi,
5) toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali kalenterivuodeksi,
6) vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut sekä kokouksen päätöksen mukaisesti voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut,
7) valita toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä tarkastamaan lippukunnan kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa,
8) valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin ja
9) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Ylimääräinen kokous

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

14 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenille.

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

17 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.